Instrukcja dla Autorów

Instrukcja dla Autorów                          >>>For Author guidelines click here<<<

1.Fragmenta Naturae (wcześniej Nature Journal) publikuje oryginalne artykuły naukowe i krótkie doniesienia z zakresu nauk przyrodniczych, a także sprawozdania, recenzje i materiały biograficzne.

2. Wszystkie prace podlegają wstępnej ocenie przez redaktorów tematycznych, a następnie są recenzowane przez co najmniej jednego, anonimowego recenzenta. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy podejmuje redaktor naczelny.

3. Redakcja przyjmuje prace w języku polskim, a także w języku angielskim z polskim streszczeniem. Krótkie doniesienia są publikowane wyłącznie w języku polskim, z równorzędnym tytułem w języku angielskim.

4. Wszystkie artykuły publikowane są na bieżąco w formie elektronicznej na stronie internetowej czasopisma. Publikowanie prac we Fragmenta Naturae jest bezpłatne, wszystkie prace dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

5. Prace należy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail redaktora naczelnego. W przypadku dużych załączników o ogólnej objętości powyżej 25MB (zdjęcia, grafiki itp.), należy je wysyłać poprzez ogólnodostępne aplikacje internetowe, sugerujemy korzystanie z Google Dysk lub strony WeTransfer.

6. Wytyczne do manuskryptu:

 • wszystkie prace powinny zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, w przypadku prac napisanych w języku angielskim przez zagranicznych autorów Rada Redakcyjna przetłumaczy tytuł i streszczenie na język polski,
 • każdy autor musi podać swoją afiliację lub adres korespondencyjny wraz z adresem e-mail,
 • w przypadku prac wieloautorskich należy wyznaczyć autora korespondencyjnego, jeżeli nie zostanie on wskazany, to rada redakcyjna uzna za takiego pierwszego autora pracy,
 • praca musi zawierać zwięzłe streszczenie (abstract) oraz słowa kluczowe (key words), nie dotyczy to prac o charakterze krótkich doniesień,
 • należy podać zwięzły, skrócony tytuł pracy (do 50 znaków ze spacjami),
 • wszelkie grafiki, zdjęcia itp. przesyłać należy w osobnych plikach, podpisy do tych elementów należy dopisać na końcu manuskryptu,
 • tabele wraz z ich opisem należy przesyłać w osobnym pliku tekstowym,
 • manuskrypt należy przygotować w formacie kompatybilnym ze środowiskiem Windows w formie pliku tekstowego .doc, .docx, lub .odt,
 • zdjęcia i grafiki należy przesyłać w formacie .jpg lub .tif (bez kompresji),
 • manuskrypt należy przygotować z zastosowaniem czcionki Times New Roman, wielkość 12 pkt., odstęp 1,5,
 • wszystkie nazwy taksonomiczne szczebla rodzajowego i niższych należy pisać kursywą, proszę nie stosować innych wyróżnień w tekście manuskryptu,
 • wszystkie nazwy taksonomiczne szczebla rodzinowego i niższe powinny być przynajmniej raz podane w pełnym brzmieniu z autorem i datą opisu,
 • wszystkie cytowane prace muszą znaleźć się w podanej Bibliografii, za wyjątkiem krótkich doniesień (patrz uwagi poniżej),
 • należy cytować źródła prezentowanych zdjęć i grafik, nie zalecamy załączania do prac materiałów graficznych pochodzących z Internetu, chyba że autor pracy uzyskał bezpośrednią zgodę właściciela tych materiałów na ich wykorzystanie,
 • Redakcja Fragmenta Naturae nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie materiałów przez autorów nadsyłanych prac,
 • Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania błędów językowych oraz skracania tekstów; w przypadku błędów językowych, wymagających ponownego przeredagowania całego tekstu, korekty językowej dokonuje Autor, po uprzedniej konsultacji z Redakcją.

7. Format cytowania:

 • cytowania w tekście powinny być prezentowane w porządku chronologicznym, oddzielone przecinkiem (np. Nowak 1998, Iksiński 2000),
 • w przypadku dwóch autorów cytowanej pracy stosujemy spójnik „i” lub „&” w tekstach angielskojęzycznych (Mazur i Jasiński 2000), w przypadku trzech lub większej liczby autorów pracę taką cytujemy w tekście – Nowak i in. 2001,
 • w Bibliografii należy podawać wszystkich autorów cytowanej pracy,
 • Bibliografia musi zawierać wszystkie cytowane prace w porządku alfabetycznym i chronologicznym, jeżeli cytowane jest kilka prac tego samego autora,
 • kilka prac jednego autora opublikowanych w tym samym roku należy odróżnić małymi literami wpisanymi po roku, np. Trojan 1987a, 1987b,
 • Format prezentowania cytowanych prac w Bibliografii jest następujący:

Pojedyncze artykuły:
Masłowski A. 2010. Materiały do znajomości chrząszczy (Coleoptera) okolic Opola. Pełna nazwa czasopisma, 14 (5): 25–36.

Masłowski A., Bednarski O. 2003. Wpływ ruchu drogowego na stężenie metali ciężkich w glebach leśnych. Pełna nazwa czasopisma, 8 (5): 15–21.

Publikacje zwarte:

Szujecki A. 1983. Ekologia owadów leśnych. PWN, Warszawa.

Rozdziały w publikacjach zwartych:

Mroczkowski M., Stefańska J. 1991. Coleoptera – chrząszcze, In: Razowski J. (Ed.), Wykaz zwierząt Polski. T. III, cz. XXXII / 22, 23: 1–56. Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.

Prace publikowane w Internecie tylko z numerem DOI (early acces) podajemy z uwzględnieniem daty publikacji pracy w Internecie

Cordero-Rivera A. 2017. Phenotypic variability in Hemiphlebia mirabilis (Odonata: Hemiphlebiidae): insights into the origin of the discoidal cell in odonates. Austral Entomology. First published: 25 January 2017, DOI: 10.1111/aen.12262

Publikacje internetowe z podaniem adresu strony, dat ostatniej aktualizacji i dniem wykorzystania:

Bourgoin Th. 2014. FLOW (Fulgoromorpha Lists on The Web): a world knowledge base dedicated to Fulgoromorpha. Version 8, updated 25 October 2014, accessed 25 October 2014. http://hemiptera-databases.org/flow/

 • Krótkie doniesienia nie posiadają na końcu Bibliografii, w ich przypadku stosujemy cytowania w tekście pracy, np.:

W Polsce odkryto dotychczas ponad 1000 gatunków chrząszczy z nadrodziny Curculionoidea (Wanat M., Mokrzycki T. 2005. A new checklist of the weevils of Poland (Coleoptera: Curculionoidea). Genus, 16 (1): 69–117). Prezentowany niżej gatunek stanowi….

 • Prace napisane w alfabecie innym niż łaciński (cyrylica, sanskryt, perski, alfabety azjatyckie itp.) prezentujemy w Bibliografii w formie zlatynizowanej lub w wersji angielskiej (jeżeli taka forma została uwzględniona w oryginalnej pracy) z zaznaczeniem na końcu języka oryginalnego:

Ter-Minassian, M. E. 1988. Zhuki-dolgonosiki podsemejstva Cleoninae fauny SSSR. Kornevyje dolgonosiki (triba Cleonini). Nauka, Leningrad, 234 pp. (oryg. rosyjski)

Sanaei E., Seiedy M. 2015. Faunistic study of the family Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) in Taleghan City (Alborz Province) with introducing of three new records for Iran.  1st Iranian International Congress of Entomology, 29–31 August 2015, s. 126. (oryg. perski)

Author guidelines

 1. Fragmenta Naturae (formerly Nature Journal) is a peer-reviewed, open access journal publishing original papers, short notes and reviews in the area of natural sciences.
 1. All submitted papers are subject to preliminary evaluation by Associate Editors. Later the papers are reviewed by at least one external, anonymous reviewer. The final decision whether to accept the paper for publication or not is made by the Editor-in-Chief.
 1. The papers are published in Polish or English with Polish summary. Short notes are published in Polish only with both Polish and English title.
 1. No submission charges are required for publishing in Fragmenta Naturae. Free access to the final PDF versions of articles is provided on the journal website.
 1. Manuscripts should be submitted electronically to the Editor-in-Chief via e-mail (mazurmilosz[at]gmail.com). Files larger than 25MB (including photographs, figures, drawings etc.) should be sent via public Internet applications such as Google Drive or WeTransfer.
 1. Manuscript guidelines
 • All manuscripts should include Polish and English titles (if needed, the Editorial Office will take care of the Polish translation). Each author must provide his/her affiliation or mailing address as well as e-mail address;
 • In case of multi-author papers, the corresponding author should be appointed; if he or she is not indicated, then the Editorial Board will consider the first author of the paper as a corresponding one;
 • The manuscript should include a concise abstract and key words, this is not applicable to short notes;
 • Provide a concise, shortened title (up to 50 characters with spaces);
 • All graphs, figures, photographs etc. should be sent as separate files; figure captions should be appended at the end of the manuscript;
 • All tables with captions should be uploaded as separate files;
 • Manuscript and tables should be prepared in a Windows compatible format as a .doc, .docx, or .odt text file;
 • Photographs and graphics should be sent in .jpg or .tiff formats (without compression);
 • Manuscripts should be prepared using Times New Roman font, size 12 points, spacing 1.5;
 • All taxonomic names of the generic and lower ranks should be written in italics. Please do not use any other distinction in the manuscript.

All generic and lower-rank taxonomic names should be given at least once (at the first mention) in full name format with the author and description date;

 • References should list all works cited in the text, except short notes (see below);
 • All photographs and graphs should be cited in the text. We do not recommended attaching to manuscript works originating from the Internet, unless the Author obtains a permission of the owner of the materials for their use;
 • Fragmenta Naturae is not responsible for any unauthorized use of materials by authors of submitted manuscripts;
 • The Editors reserve the right to correct linguistic errors and shorten submitted texts, if necessary. In the case of errors that require re-redrafting language throughout the text, it will be possible at the Author(s) expense, after prior consultation.
 1. Citation format
 • Citation in the text should be presented in chronological order separated by a comma, e.g.: (Nowak 1998, Mazur and Jasinski 2000, Nowak et al. 2001);
 • In case of two authors, we use the conjunction „and” or „&” in English-language texts (Mazur and Jasinski 2000). In case of three or more authors, we quote in the text – Nowak et al. 2001;
 • In case of citation of more than one paper of the same author, the entire citation should be presented in alphabetical and chronological order;
 • In case of citation of more than one paper of the same author published in the same year, the citation should be distinguished by lowercase letters entered after year (e.g. Trojan 1987a, 1987b);
 • The format for presenting the cited works in the References should be as follows:

Single article:

Masłowski A. 2010. Article title. Full name of the journal, 14(5): 25–36.

Masłowski A., Bednarski O. 2003. Article title. Full name of the journal, 8(5): 15–21.

Books:

Szujecki A. 1983. Book title. Publisher name, City.

Book chapters:

Mroczkowski M., Stefańska J. 1991. Coleoptera – chrząszcze, In: Razowski J. (Ed.), Wykaz zwierząt Polski. T. III, cz. XXXII / 22, 23: 1–56. Publisher name, City.

Works published on the Internet only with the DOI number (early access) are given with the publication date of work on the Internet:

Cordero-Rivera A. 2017. Phenotypic variability in Hemiphlebia mirabilis (Odonata: Hemiphlebiidae): insights into the origin of the discoidal cell in odonates. Austral Entomology. DOI: 10.1111/aen.12262

Internet resources

 Bourgoin Th. 2014. FLOW (Fulgoromorpha Lists on The Web): a world knowledge base dedicated to Fulgoromorpha. Version 8, updated 25 October 2014, accessed 25 October 2014. http://hemiptera-databases.org/flow/

In short notes references are should be inserted in the main text, e.g.:

 According to last checklist of the weevils of Poland, more than 870 species of Curculionidae have been recorded so far (Wanat M., Mokrzycki T. 2005. A new checklist of the weevils of Poland (Coleoptera: Curculionoidea). Genus, 16 (1): 69–117). The new species presented below…

Works written in non-Latin alphabet (Cyrillic, Sanskrit, Persian, Asian alphabets, etc.) should be transliterated in the References into the Latin alphabet with a note about original language at the end of reference:

 Ter-Minassian, M. E. 1988. Zhuki-dolgonosiki podsemejstva Cleoninae fauny SSSR. Kornevyje dolgonosiki (triba Cleonini). Nauka, Leningrad, 234 pp. (in Russian)

Sanaei E., Seiedy M. 2015. Faunistic study of the family Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) in Taleghan City (Alborz Province) with introducing of three new records for Iran. 1st Iranian International Congress of Entomology, 29–31 August 2015, s. 126. (in Persian)